Úvod / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (ďalej len „kúpna zmluva“). Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len „zákon č. 108/2000 Z.z.“) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Predávajúcim je DOMOSS TECHNIKA, a.s , Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany, IČO: 36228389 , IčDPH: SK2020169437, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného súdu Trnava, Odd.: Sa – vložka č. 10073/T (ďalej len „predávajúci“). Kontaktné údaje: 033/7744804, email: info@faber.sk. Číslo účtu pre bezhotovostné platby SK49 0200 0000 0091 6384 6212 a SK94 1100 0000 0026 2973 8167. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2 , 917 01 Trnava 1 , odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 033/5512 689 , fax č.: 033/5512 656 , e-mail: tt@soi.sk

Spotrebiteľom sa podľa zákona č. 108/2000 Z.z. rozumie iba fyzická osoba, ktorá kupuje tovar od predávajúceho a tento tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, pričom iba táto osoba má práva vyplývajúce zo zákona č. 108/2000 Z.z.

Tieto obchodné podmienky sa v časti práv a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 108/2000 Z.z. nevzťahujú na právnické osoby. Na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a právnickými osobami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, avšak práva vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. sa priznávajú aj právnickej osobe, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, pričom na tieto účely sa táto osoba považuje za spotrebiteľa.

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese https://www.faber.sk (ďalej aj „internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky formou internetového obchodu spotrebiteľ potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

Objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Informácie o tovare a cene
1. Informácie o tovare uvedené v katalógu internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov tovarov.
2. Obrázky zobrazené pri tovaroch sú ilustračné.
3. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa poplatky na doručenie tovaru, ktoré sú zverejnené v cenníku dopravy, ktorý je uverejnený na stránke www.faber.sk.
4. Spotrebiteľ berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene tovaru sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov predávajúceho alebo výrobcu.
5. Pri nákupe tovarov prostredníctvom internetového obchodu nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských, bonusových alebo zamestnaneckých zliav.
6. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Objednanie tovaru
1. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s OP a so spracovaním osobných údajov spotrebiteľa.
2. Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľovi zaslaný informačný email s predmetom „[FABER: Potvrdenie o vytvorení objednávky]“, ktorým predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie, čím však ešte nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Potvrdenie objednávky
1. Po zaevidovaní objednávky predávajúci overí disponibilitu tovaru a platnú cenu tovaru u výrobcu, pokiaľ tovar nie je skladom.
2. Ak sa nebudú líšiť údaje tovar bude vyexpedovaný. V opačnom prípade predávajúci bezodkladne informuje spotrebiteľa o zmene predmetných údajov a objednávku potvrdí až na základe súhlasu spotrebiteľa so zmenenými údajmi. Potvrdením objednávky vzniká medzi predávajúcim a spotrebiteľom kúpna zmluva. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom spotrebiteľa dlhší ako lehota uvedená v bode 1 týchto OP.
3. Termín dodania tovaru na objednávku je do 4 týždňov od uhradenia zálohovej platby, pokiaľ sa nedohodlo inak.

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy
1. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom vznikne potvrdením objednávky.
2. Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, cez formulár odstúpenia od zmluvy na https://www.faber.sk/obchodne-podmienky#reklamacne-formulare, elektronickou poštou na adrese alebo osobne v niektorej z elektro predajní DOMOSS Piešťany, Skalica, Dolný Kubín. Tovar nemožno odovzdať v kuchynskom štúdiu. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovaru rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
3. Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru.
5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
5.1 predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
5.2 predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
5.3 predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
5.4 predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
5.5 predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
5.6 predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
5.7 vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
5.8 predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
5.9 predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
5.10 poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
5.11 poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
5.12 v prípade, že sa tovar nachádza v reklamačnom konaní, kde beží zákonná lehota vybavenia reklamácie do 30 dní resp. výrobok bol reklamovaný
5.13 v prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje

6. V prípade, že ste ku kúpenému tovaru obdržali darčeky, tieto darčeky je potrebné vrátiť spolu s tovarom. V opačnom prípade Vám bude vyfakturovaná bežná cena za obdržané darčeky.

Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky
1. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom „[FABER: Vaša objednávka sa pripravuje]“ až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru.
2. V prípade, že spotrebiteľ stornuje objednávku v čase od jej potvrdenia do uplynutia lehoty na dodanie tovaru, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou predmetnej objednávky.
3. Spotrebiteľ môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@faber.sk.
4. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ preukázateľne informovaný.

Platobné podmienky

1. V prípade platby internetovým platobným systémom alebo prevodom z účtu, spotrebiteľ zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 7 kalendárnych dní, pričom tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet predávajúceho. Ak nebude platba pripísaná na účet predávajúceho do 7 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.
2. Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.faber.sk nie je možné uhradiť inak ako v hotovosti do rúk kuriéra, prevodom na účet alebo online platobným systémom, formou splátok cez Quatro. V prípade osobného odberu tovaru v elektro predajni DOMOSS Piešťany, Skalica, Dolný Kubín je možné objednávku platiť v hotovosti alebo platobnou kartou na prevádzke kde sa tovar nachádza.
3. Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení kuriérskou spoločnosťou priložený v balení tovaru. V prípade osobného odberu sa daňový doklad odovzdá spolu s tovarom. Záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva, bude dodaný spolu s výrobkom a to v balení výrobku alebo v obálke nalepenej na obale výrobku.

Podmienky dodania tovaru

1. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar najneskôr do 7 pracovných dní (ak je tovar skladom) od emailového potvrdenia objednávky spotrebiteľovi, a pri platbe internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet, do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho. Termín dodania tovaru na objednávku je do 4 týždňov od emailového potvrdenia objednávky spotrebiteľovi.
2. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice). Ak zistí, že balenie je poškodené, je povinný trvať na zapísaní poškodenia do preberacích dokumentov a až potom ich podpísať. Ak odovzdávajúci takýto škodový protokol odmietne vystaviť, spotrebiteľovi je odporúčané prevzatie zásielky odmietnuť. Prevzatím zásielky bez výhrad spotrebiteľ prehlasuje, že prevzal nepoškodené balenie tovaru s neporušenými ochrannými plombami alebo originálnou lepiacou páskou. Akékoľvek poškodenia, ktoré vzniknú na balení po prevzatí tovaru sú zodpovednosťou spotrebiteľa. Spotrebiteľovi sa odporúča ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho na info@faber.sk alebo vyplnením reklamačného formuláru https://www.faber.sk/obchodne-podmienky#reklamacne-formulare
3. Nakoľko chladničky s výškou nad 1,7m môžu byť kuriérskou spoločnosťou prepravované v horizontálnej polohe, spotrebiteľ je povinný ponechať chladničku v kľudovom stave vo vertikálnej polohe a bez pripojenia k elektrickej sieti 24 hodín od doručenia a uvedenia chladničky do vertikálnej polohy.
4. Spotrebiteľ je informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Spotrebiteľ je povinný zabezpečiť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný preukázateľne informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak spotrebiteľ neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia spotrebiteľa, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky špecifikovanom v bode 5 tohto článku.
5. Pokiaľ spotrebiteľ bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru spotrebiteľovi a následnom doručení tovaru späť k predávajúcemu.
6. Pokiaľ si spotrebiteľ objednal odvoz starého elektrospotrebiča, je povinný tovar odpojiť a zabaliť pred príchodom kuriéra. Na tento účel je možné použiť i pevné zabalenie do flex-fólie. Nezabalený alebo neodpojený tovar kuriérska spoločnosť neprevezme.
7. Pri vynáške väčších balíkov (napr. chladničky a väčšie televízne prijímače a pod., ktoré sa nezmestia do výťahu) je spotrebiteľ povinný zabezpečiť pri vynáške pomoc ďalšej osoby šoférovi.
8. V prípade záujmu výnosu tovaru a odvozu starého spotrebiča treba napísať v košíku do poznámky „mám záujem o výnos tovaru“. Pracovník e-shopu Vás bude v tomto prípade kontaktovať ohľadom ceny tejto služby.
9. Spotrebiteľ je povinný pri prevzatí tovaru platným dokladom totožnosti preukázať svoje oprávnenie na prevzatie tovaru v zmysle objednávky a umožniť predávajúcemu zapísať si potrebné údaje, najmä, nie však výlučne, číslo dokladu totožnosti. Pokiaľ tak spotrebiteľ neurobí, predávajúci je oprávnený odoprieť vydanie tovaru. Toto oprávnenie sa vzťahuje na osobný odber a aj na kuriérsku spoločnosť.

Možnosti uplatnenia zľavových kupónov

Pri nákupe cez internet akceptujeme elektronické poukážky Edenred e-ticket.

Edenred e-ticket postup:
Kód poukážky zadajte do poznámky v 2. kroku košíka. Poukážka je spracovávaná ručne po odoslaní objednávky, v košíku teda žiadnu zmenu neuvidíte.

Ak poukážka nepokryje celú hodnotu objednávky, v kroku s výberom spôsobu platby prosím zvoľte dobierku alebo platbu prevodom. Pri platbe na dobierku tovar odošleme tak, aby ste platili iba toľko koľko je ešte potrebné doplatiť. Pri platbe prevodom na účet Vám pošleme predfaktúru so sumou, ktorú treba doplatiť prevodom na účet.

Ak poukážka pokryje celú hodnotu objednávky, v kroku s výberom spôsobu platby si vyberte „prevodom na účet“. Po ručnom spracovaní poukážky objednávku pripravíme na vydanie/odoslanie.

Ako postupovať v prípade, ak vám prepravca doručí poškodený tovar

Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím pozorne skontrolujte dodaný tovar. Zásielku, ktorá sa na prvý pohľad vyzerá ako poškodená – poškodený obal, nepreberajte.

Ak je tovar poškodený, aj keď bol obal neporušený, je potrebné o tejto skutočnosti informovať, čo najskôr prepravcu, alebo našu spoločnosť prostredníctvom reklamačného formuláru na stránke/e-mailom na info@faber.sk

Slovenská pošta – najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky, ak ide o reklamáciu poškodenia obsahu alebo poškodenia s úbytkom obsahu zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jeho dodaní (reklamáciu môžete uplatniť na ktorejkoľvek pošte) Slovenská pošta (balíkomat) – pri doručení do Balíkomatu neopúšťajte priestor pokrytý jeho kamerami a skontrolujte vonkajšie balenie. Ak nesie známky poškodenia alebo nepovolenej manipulácie, uplatnite reklamáciu na obrazovke Balíkomatu – následne balík vrátite naspäť do prepážky:​

DPD – oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.
GLS – oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.
GEIS – oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.
SDS – oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.
Toptrans – oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.

Pri doručení dôkladne skontrolujte balenie (aj zospodu). Ak zistíte, že balenie nesie známky mierneho poškodenia, zásielku preberte, ale uveďte poškodenie do preberacieho protokolu. Ak zistíte, že balenie nesie známky vážneho poškodenia, zásielku odmietnite a informujte nás emailom.

Po doručení bezodkladne a dôkladne skontrolujte obsah balíku. Ak dodatočne zistíte, že tovar je poškodený alebo nekompletný, kontaktujte nás emailom. Reklamácie tohto charakteru prijímame maximálne do 24 hodín od doručenia. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia. Neskoršie reklamácie si bude môcť kupujúci uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady mal tovaru už v čase jeho prevzatia kupujúcim od dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu dopravy nesie dopravca. Prepravovaný tovar je poistený. Pokiaľ požadujete odvoz starého elektrospotrebiča, tento musí byť ešte pred príchodom kuriéra odpojený od všetkých sietí (elektrina, voda, plyn, atď.) a vymontovaný, so zaistenými otvárateľnými časťami (napr. zalepiť dvierka). Odvoz starého spotrebiča je spoplatnený sumou od 29,80€ ako prepravné.

Odporúčame, aby ste si po dobu 14 dní ponechali všetky obalové materiály, v ktorých bol výrobok alebo jeho súčasti dodané. Taktiež odporúčame veľmi opatrné zaobchádzanie s výrobkom počas tejto doby a ponechať všetky ochranné fólie na tovare. Pokiaľ sa rozhodnete výrobok vrátiť, je dôležité, aby bol nepoškodený, neniesol známky používania a bol v kompletnom balení (Obchodné podmienky, čl. 5, ods. 3).

Reklamačný poriadok

1. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese info@faber.sk, vyplnením reklamačného formuláru na stránke https://www.faber.sk/obchodne-podmienky#reklamacne-formulare alebo osobne v miestach podnikania predávajúceho v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu, a ak si spotrebiteľ objednal uvedenú službu najneskôr do troch týždňov od zakúpenia tovaru, riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak spotrebiteľ tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru. Batérie a akumulátory, predávané samostatne, alebo ako súčasť iných zariadení, majú životnosť 6 mesiacov od dátumu prevzatia.
2. Spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný), pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar, ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.
3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
4. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.
5. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
6. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
7. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.
8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.
10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
11. Podmienkou pre začatie reklamačného konania je doručenie reklamovaného tovaru na adresu spoločnosti.
12. v prípade, že reklamácia tovaru bola servisným strediskom vyhodnotená ako nezáručná, tovar posielame zákazníkovi späť s najnižšou výškou prepravného, ktoré hradí sám zákazník

Účtovanie skladného za neprevzatý tovar
Pokiaľ si zákazník neprevezme vybavenú reklamáciu do tridsiatich (30) dní od vybavenia reklamácie, bude mu účtované skladné vo výške 0,50,- EUR za každý aj začatý deň neprevzatia tovaru od ukončenia reklamačného konania.

Pokiaľ si však zákazník tovar neprevezme ani do lehoty, keď výška skladného prevýši cenu reklamovaného tovaru, bude tento tovar použitý na úhradu skladného.

Všeobecne platné podmienky pri reklamovaní dlažby:

 • nalepené obklady a položenú dlažbu už nie je možné reklamovať
 • DOMOSS TECHNIKA, a. s. nezodpovedá za vady na tovare spôsobené zlou predinštalačnou prípravou alebo nesprávnym zachádzaním resp. nesprávnou údržbou výrobku

Spracovanie osobných údajov
(1) Predávajúci je oprávnený spracovať osobné údaje spotrebiteľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa je vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch so spotrebiteľom a je nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy .

Ide o údaje nevyhnutné pre:

 • vystavenie potrebných dokladov v súlade s platnými predpismi , pri kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru
 • vedenia účtovníctva , auditu , vybavovania sťažností a reklamácií

(2) Rozsah spracúvaných údajov je v minimálnom rozsahu nevyhnutnom na naplnenie našich zmluvných záväzkov tak , aby boli súčasne splnené všetky zákonné povinnosti a súčasne predávajúci chránil oprávnené záujmy spotrebiteľa .
Rozsah spracúvaných údajov je : krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ostatné údaje súvisiace s objednávkou , resp. platbou za dodávku tovarov a služieb a v prípade žiadosti o poskytnutie spotrebiteľského úveru aj iné údaje potrebné k poskytnutiu spotrebiteľského úveru .
Poskytnutie osobných údajov spotrebiteľom podľa bodu 3 a 5b tohto článku je dobrovoľné a na účely uvedené v týchto bodoch .
Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru, respektíve v prípadoch, v rozsahu a za podmienok podľa týchto obchodných podmienok.

(3) Spotrebiteľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov spotrebiteľa. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.

(4) V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať elektronickou poštou na adrese: info@faber.sk.

(5) Predávajúci oznamuje týmto spotrebiteľovi, že v súlade s platnou legislatívou a to najmä nariadenia EU 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa budú poskytnuté osobné údaje spotrebiteľa tretím stranám , ktoré sa budú podieľať na realizácii zmluvného vzťahu . Dopravu si volí spotrebiteľ.
Predávajúci poskytuje spotrebiteľom dopravné služby prostredníctvom spoločnosti : TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, DirectParcelDistribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31324428, Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46489592, GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36 624 942, SDS, s.r.o. Družby 22, 974 01, Banská Bystrica, IČO: 45497885.

(6) Marketingovú komunikáciu so zákazníkmi , ktorí už v spoločnosti Domoss Technika a.s. urobili nákup a ktorých kontaktnú emailovú adresu predávajúci získal v súvislosti s predajom podobných (resp. identických) tovarov a služieb uskutočňuje spoločnosť na právnom základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods.1 písm. f ) GDPR v súvislosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách.

Zákazník sa môže kedykoľvek v každom marketingovo zameranom emaily odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“. Zákazník má právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania . Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje zákazník len na dobu trvania danej aktivity zo strany predávajúceho , resp. do termínu spracovania odhlášky zákazníka z odberu daných marketingových aktivít predávajúceho .

(7) Pokiaľ predávajúci využije marketingové aktivity, ako sú sledovanie a vyhodnocovanie on-line či off-line aktivít svojich zákazníkov na webových stránkach, spájanie týchto údajov o nich z rôznych zdrojov (napr. zo sociálnych sietí) na lepšie cielenie reklamy a na zasielanie personalizovaných e-mailov je potrebný súhlas dotknutej osoby . V prípade , že zákazník udelil predávajúcemu súhlas na realizáciu uvedených aktivít tak môže zákazník kedykoľvek súhlas odvolať .

(8) Pri poskytovaní spotrebiteľských úverov spolupracuje predávajúci so spoločnosťou Quatro a sme oprávnení poskytovať všetku súčinnosť pri vybavovaní žiadostí klientov o poskytnutie spotrebiteľských úverov.

(9) Predávajúci využíva funkciu „Remarketing“ od spoločnosti Google, ktorá zaznamenáva pohyb zákazníka vrámci stránky www.faber.sk a následne na iných stránkach zobrazuje zákazníkovi reklamy našej spoločnosti relevantné k jeho návšteve. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívených stránkach na www.faber.sk. Informácie o pohybe zákazníka na stránke sa ukladajú v jeho internetovom prehliadači a spoločnosť Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na stránkach spoločnosti Google alebo podľa návodu na stránke Network Advertising Initiative (v angličtine). Predvoľby zobrazovaných reklám môžete zmeniť na stránkach spoločnosti Google.

(10) Spotrebiteľ môže požiadať o výpis evidovaných osobných údajov, zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese info@faber.sk. V prípadoch, v ktorých predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe jeho súhlasu, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (napr. faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

(11) Spotrebiteľ má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať :

 • prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • opravu, pokiaľ sú jeho osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili
 • výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • obmedzenie rozsahu spracovania iba na najnutnejšie zákonné dôvody
 • resp. namietať pokiaľ zistí , že spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • prenos údajov k inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť
Práva si môže spotrebiteľ uplatniť zavolaním na telefónne číslo 033 / 77 44 804 alebo e-mailom info@faber.sk
Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Kontaktné informácie
Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle 033 / 77 44 804, písomne na adrese Domoss Technika a.s., Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany, alebo e-mailom info@faber.sk

 

 

Doprava

Osobný odber
Tovar si môžete vyzdvihnúť po emailovej, sms alebo telefonickej výzve. Tovar sa bude držať v rezervácií na osobný odber do 7 dní, pokiaľ zákazník neinformuje telefonicky alebo emailom internetové oddelenie o neskoršom termíne vyzdvihnutia.

Čas vyzdvihnutia objednaného tovaru na osobný odber v elektro predajniach:
DOMOSS Piešťany: Pondelok – Piatok: 09:00 – 18:00, sobota 9:00 – 12:30, Nedeľa – Zatvorené
DOMOSS Skalica: Pondelok – Sobota: 09:00 – 19:00, Nedeľa – Zatvorené
DOMOSS Kubín: Pondelok – Sobota: 08:00 – 18:00, Nedeľa – Zatvorené

Pri osobnom odbere je účtovaný jednorázový manipulačný poplatok 1€ a tovar je možné platiť v hotovosti aj platobnou kartou.

Tovar nie je možné vyzdvihnúť v našich štúdiách v Bratislave, Trnave a Trenčíne.

Štandardné doručenie kuriérom

 • Objednaný tovar Vám vyexpedujeme najneskôr do 2 pracovných dní v rámci celej Slovenskej republiky, pokiaľ si tovar objednáte do 11-tej hodiny a je skladom
 • Tovar bude doručený po prvé uzamykateľné dvere
 • Vami objednaný tovar bude doručený kuriérskými spoločnosťami : Slovenská pošta, GLS, DPD, Geis, Toptrans, SDS alebo DOMOSS dovozom.

Pri platbe na dobierku Vám bude naúčtované automaticky v nákupnom procese 1 € dobierka. (neplatí pri platbe kartou alebo prevodom)

Expresná doprava
Vami objednaný tovar, ktorý máme skladom, vyexpedujeme do 48 hodín priamo k Vám.

Tovar doručujeme len v rámci Slovenskej republiky

Cenník prepráv:
Balík na poštu – 3,99€ s DPH

Kuriér:
0 – 30kg: 3,90€
30 – 100kg: 14,90€
100 – 150kg: 19,90€
150 – 200kg: 23,90€
200 – 250kg: 25,90€
250 – 300kg: 29,90€

Kuriér + odvoz starého spotrebiča:
0 – 100kg: 29,8€
100 – 150kg: 34,8€
150 – 200kg: 38,8€
200 – 250kg: 40,8€

Osobný odber – 1€ manipulačný poplatok

Individuálny cenník pre zákazníkov z Piešťan a okolia – výnos tovaru, zapojenie spotrebiča z dôvodu koronavírusu nie je možný

 • cena prepravy veľkých spotrebičov pre zákazníkov z Piešťan- 3€, okolie – 5€ (neplatí pri dovoze za prvé uzamykateľné dvere ak je pri tovare doprava zadarmo)
 • cena služby o rozbalenie a zapojenie spotrebiča (práčky), odvoz obalov a starých spotrebičov – Piešťany 3€, okolie – 5€- napíšte danú požiadavku do poznámky v košíku
 • výnosy v Piešťanoch sú spoplatnené 5€/poschodie (pokiaľ sa v budove nenachádza výťah) – napíšte danú požiadavku do poznámky v košíku
 • okolie Piešťan sa rozumie: Trebatice, Borovce, Rakovice, Veselé, Dubovany, V. Kostoľany, Pečeňady, Žlkovce, Trakovice, Červeník, Madunice, Leopoldov, Vrbové, Dolný Lopašov, Kočín, Lančár, Chtelnica, Šterusy, Nižná, Prašník, Drahovce, Krakovany, V. Orvište, Ostrov, Bašovce, Očkov, Pobedim, Podolie, Čachtice, Hrachovište, Krajné, Stará Turá, H. Streda, Brunovce, Potvorice, Považany, Lubina, Bzince pod Javorinou, NMnV, Banka, Moravany, Ducové, Hubina, Modrová, Stará a Nová Lehota, Modrovka, Lúka, Hrádok, Hôrka nad Váhom, Kočovce, Rakoľuby, Ratnovce, Sokolovce, Koplotovce, Hlohovec

 

Domoss Technika a.s.
v Piešťanoch dňa 7.9.2021